C C C C A+ A A- X

Проекти

15.09.2014 г.
ОПАК

    Приключи реализацията на проект „Повишаване компетентноста на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвремените европейски тенденци” по приоритетна ос І „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” на Оперативна програма „Административен капацитет”. За повече информация вижте тук
 
11.06.2014 г.
ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ОПАК – ДЕЙНОСТ № 5

    Успешно приключи Дейност № 5 – обучение по английски език, в рамките на проект „Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG51РО002/12/2.4-08. Участие в обучението от Административен съд Ловеч взеха двама съдии и осем служители. Обучението се проведе за периода от месец юли 2013г. до месец юни 2014г., с продължителност 120 учебни часа в рамките на 11 месеца. В края на курса беше проведен заключителен тест, който успешно беше издържан от всички участници от АС Ловеч и те получиха сертификати за завършеното обучение.
 
17.04.2014 г.
ДЕЙНОСТ № 2 ПО ПРОЕКТ НА ОПАК

    Започна изпълнението на Дейност № 2 – Създаване на механизъм за регулярно обсъждане на актуални правни проблеми между административните съдилища, в рамките на проект „Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG51РО002/12/2.4-08. В изпълнение на поставените цели за дейността, на интернет сайта на Административен съд Ловеч е създаден раздел „Съдебна практика”, където се публикуват разделени тематично решения на АС Ловеч по дела, разглеждани и в трите съдилища – партньори по проекта. Първите две теми, по които са публикувани сходни казуси, са „Пенсиониране по реда на §4, ал.1 от ПЗР на КСО” и „Касационни производства – приложение на чл.11 от ЗАНН”. Аналогични раздели с обобщена съдебна практика са създадени и на интернет страниците на другите два административни съда, участващи в проекта - АС Велико Търново и АС Враца.
 
14.02.2014 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО ОПАК – ДЕЙНОСТ № 4

    Успешно приключи Дейност № 4 – провеждане на специализирано обучение на тема „Процесуални и материалноправни аспекти на касационните производства пред административните съдилища. Критерии за определяне на достъпа до съд с оглед необжалваемите минимуми на административните наказания, приети в българското законодателство, и съдебната практика в ЕС в тази връзка”, в рамките на проект „Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG51РО002/12/2.4-08.

    Обучението се проведе в хотел „Сезони” в гр. Трявна за периода от 05 до 08 февруари 2014г. Лектори бяха Лозан Панов – съдия в Седмо отделение на ВАС, и Кремена Хараланова – съдия в Четвърто отделение на ВАС. Участие в обучението взеха съдии от трите административни съда – партньори по проекта, като от Административен съд Ловеч участваха съдиите Габриела Христова, Мирослав Вълков, Димитрина Павлова и Дианка Дабкова. Всички участници останаха доволни от създадените от организаторите условия, от компетентното и същевременно увлекателно поднесено от лекторите изложение по разгледаните въпроси, както и от практическите дискусии по темите. Проведеното обучение несъмнено допринесе за повишаване на квалификацията и професионалните знания и умения на съдиите и съдебните помощници от трите съда за качествено изпълнение на служебните задължения, с което беше изпълнена и целта, поставена с реализирането на тази дейност.

 

23.01.2014 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ОПАК

    Успешно приключи Дейност № 6 – „Провеждане на специализирано обучение за съдебни служители - Практически инструкции за документооборот, съставяне и оформяне на документи в съдебната система”, в рамките на проект „Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG51РО002/12/2.4-08.

    Обучението се проведе в хотел „Калина Палас” в гр. Трявна за периода от 15 до 18 януари 2014г. Лектор беше проф. д-р Антон Гецов. Участие в обучението взеха съдебни служители от трите административни съда – партньори по проекта, като представителите на Административен съд Ловеч бяха 15 на брой. Всички участници останаха изключително доволни от създадените от организаторите условия, от компетентното и същевременно увлекателно поднесено от лектора изложение по разгледаните въпроси, както и от практическите упражнения по темите. Проведеното обучение несъмнено допринесе за повишаване на квалификацията и професионалните знания и умения на съдебните служители от трите съда за качествено изпълнение на служебните задължения, с което беше изпълнена и целта, поставена с реализирането на тази дейност.

 

25.11.2013 г.
РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ЛЮКСЕМБУРГ

    Успешно приключи Дейност № 1 – „Работно посещение в Съда на Европейския съюз в Люксембург за обсъждане на актуални правни проблеми, включително разглеждане на конкретни казуси”, в рамките на проект „Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG51РО002/12/2.4-08.

Повече информация за посещението вижте тук

 

24.07.2013 г.
Проект ОПАК

    Започва изпълнението на проекта по ОПАК. За информация вижте тук
 
19.03.2013 г.
ДОГОВОР ОПАК

    Подписан е договорът по ОПАК. За информация вижте тук
 
18.01.2013 г.
ПРОЕКТ ОПАК

    Административен съд Велико Търново получи одобрение за финансиране на проект „Повишаване компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции” по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” на Оперативна програма „Административен капацитет”, въз основа на Решение № РМФ-1/03.01.2013 г. на ръководителя на Управляващия орган на ОПАК.
    Административен съд Ловеч е партньор по проектното предложение и ще участва заедно с Административен съд Враца в реализацията на заложените дейности за постигане общата цел на проекта „укрепване на капацитета на Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца чрез повишаване на квалификацията и професионалните знания и умения на магистратите и съдебните служители, и подобряване на оперативната работа и съдебната практика”.
    До месец предстои сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта, което ще продължи 18 месеца, като целевите групи, които ще бъдат обхванати, са магистрати и съдебни служители от участващите съдилища.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация