C C C C A+ A A- X

Съдебни такси

     Държавни такси, събирани в Административен съд – Ловеч,  съгласно:

 


I. Тарифа № 1 към закона за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата и следствените служби и министерство на правосъдието

            По жалби срещу административни актове:

                     а) от юридически лица с нестопанска цел и от физически лица, които не са търговци – 10 лева;

                     б) от юридически лица, без горепосочените и от физическите лица – търговци по смисъла на Търговския закон – 50 лева.

            За издаване на:

                      а) удостоверение – 5 лева;

                      б) заверен препис от документи – 2 лева, а ако преписът е повече от една страница – за всяка следваща по 1 лев;

                      в) копия на документи – за всяка страница по 0,10 лева, а ако са повече от 50 страници – за всяка следваща по 0,07 лева.


  II. Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК

            По искове за обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) се събира такса:

                       а) от граждани, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел – 10 лева;
                       б) от юридически лица, без горепосочените – 25 лева.        

            По молба за издаване на изпълнителен лист, както и в случаите на служебно издаване на такъв – 5 лева.


  III Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) 

        

При оспорването на индивидуалните административни актове по ЗУСЕСИФ държавните такси, които се събират за съдебните производства, са пропорционални и са в размер 0,8 на сто от материалния интерес, но не повече от 1700 лева, а в случаите, когато материалният интерес е над 10 000 000 лева – таксата е в размер 4500 лева. За производства по глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс се събира пропорционална такса в размер 10 на сто от дължимата такса по изречение първо, но не по-малко от 100 лева.


 

Държавни такси, събирани от Върховния административен съд:


I. За производства, образувани по касационни жалби – съгласно чл. 227а от АПК.

а) Държавна такса в размер на 70 лева за гражданите, едноличните търговци, държавните и общинските органи и за други лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги, и в размер на 370 лв. за организациите. Когато има определяем материален интерес по делото, тези такси не се дължат, а се дължи такса, определена като процент от интереса.

б) Когато има определяем материален интерес по делото, държавната такса за гражданите, едноличните търговци, организациите, държавните и общинските органи и за други лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги, е пропорционална и е в размер 0,8 на сто от материалния интерес, но не повече от 1700 лева, а в случаите, когато материалният интерес е над 10 000 000 лева – таксата е в размер 4500 лева.

в) Независимо дали по делото има определяем материален интерес или не, таксите при касационно обжалване по дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване и подпомагане са 30 лева за гражданите и едноличните търговци и 200 лева за организациите, държавните и общинските органи и за други лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги.

Горните такси не се прилагат в касационното производство по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Държавна такса не се дължи при обжалване на актовете по ал. 1, изречение второ, ал. 2 и ал. 6, т. 2 от чл. 213а от АПК, както и актовете, с които се отказва освобождаване от държавна такса.


II. За производства, образувани по частни жалби – съгласно чл. 235а от АПК.

За производство, образувано по частна жалба, се събира такса в размер 30 лева за граждани, държавни и общински органи и 150 лева за организации. Не се дължи такса от граждани за частна жалба по дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване и подпомагане.


Забележка: Касационната жалба, с изключение на дела по Закона за административните нарушения и наказания, дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване и подпомагане, дела, по които жалбоподателят е освободен от държавна такса или е лице, лишено от свобода с влязла в сила присъда, се приподписва от адвокат или юрисконсулт, освен когато жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност. Към искането се прилага пълномощно за приподписването, а когато жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност – удостоверение за юридическа правоспособност.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация